Programme, point 5: SERVICES AUX CITOYENS & GOUVERNANCE / Programma, punt 5: STADSDIENSTEN & BESTUUR

Les Bruxellois ont le droit d’attendre de leur Ville un service de qualité. Ils méritent aussi une transparence tant de la part de leurs responsables politiques que de leur administration. C’est pourquoi je souhaite :

  • obtenir un éventail de services étendus dans les bureaux de liaison de l’administration, dans nos quartiers, élargir les horaires d’ouverture de l’administration, y compris des antennes, en soirée ou le samedi,
  • permettre l’utilisation de l’e-administration (Irisbox) pour davantage de démarches, et faire connaître cet instrument,
  • une fiscalité et des règles plus justes, surtout en matière de commerce : les amendes pour ceux qui abîment notre Ville, pas pour ceux qui tentent de la faire vivre !
  • Une plus vaste information du public et une participation citoyenne réelle, via l’organisation de consultation et la réelle prise en compte de l’avis des riverains sur les projets urbanistiques,
  • une simplification radicale des structures para-communales, notamment la réduction du nombre de sociétés de logement social et d’ASBL, avec un retour de leurs missions aux services communaux démocratiquement contrôlés.

 

De Brusselaars kunnen een kwaliteitsvol dienst van hun Stad verwachten. Ze verdiennen ook een transparantie zowel van hun politieke verantwoordelijken dan van hun administratie. Daarom wens ik :

  • dat meer diensten in de verbindingsbureaus worden verleend, uitgebreide openingsuren van de administratie, ook in de wijken, ‘s avonds of op zaterdag,
  • het gebruik van de e-administratie (Irisbox) toe te laten voor meer démarches, en dit tool te laten kennen,
  • een eerlijkere fiscaliteit en rechtvaardige regels, vooral voor handelaars : boetes voor diegenen die onze Stad beschadigen, niet voor wie Haar doet leven !
  • Meer informatie en een echte burgerlijke participatie, door de organisatie van raadplegingen, en rekening houden met de opinie van de oeverbewoners over urbanistische projecten,
  • een radikale vereenvoudiging van de paragemeentelijke structuren, onder meer door het aantal openbare huisvestingsmaatschappijen en VZW’s te verminderen, met een terugkomst van hun missies aan de democratisch gecontroleerde gemeentelijke diensten.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *