Archive for Mobilité/Mobiliteit

Brief aan de Brusselaars…

Pour la version francophone, cliquez ici…

Dit brief kunt u ook als PDF downloaden.

Florent BAUDEWYNS
38ste op de  lijst (n°2)

 

Beste Brusselaars,

 

Als ik voor mijn studies in onze mooie hoofdstad aankwam heeft Brussel mij rechtstreeks geadopteerd. Na een bachelor aan de ULB heb ik dit jaar mijn diploma als Master in de politieke wetenschappen aan de VUB behaald. Actief binnen de liberale studenten tijdens enkele jaren, onder meer als verantwoordelijke voor de Internationale Betrekkingen, ik heb ook gekozen om tussen de wolken mijn weg te vinden : naast mijn studies werkte ik ook als steward voor een Belgische luchtvaartmaatschappij. Hieronder vindt u enkele prioriteiten die ik voor onze Stad verdedig, en een meer specifieke prioriteit voor elke wijk. Als u mij de 14de oktober vertrouwt, ga ik de volgende thema’s bijzonder volgen : meer veiligheid en netheid, een betere mobiliteit, een eerlijker woningsbeleid en een Stad die haar burgers bedient !

 

Meer bepaalde zijn mijn 5 toezeggingen voor Brussel-Stad de volgende :

 

 • meer VEILIGHEID, door een sterkere aanwezigheid van politie agenten.

 • meer NETHEID, met een ambitieuze urbanistische hernieuwingsplan en een systematische gerechtelijke vervolging van de daders van kleine onbeleefdheden zoals tags of illegale stortingen.

 • een betere MOBILITEIT, door de introductie van een bewonerskaart, geldig op het heel grondgebied van de Stad en betere openbare vervoer diensten in de periferische wijken.

 • een eerlijker en meer verantwoordelijk WONINGSBELEID, bestemd aan een sociale diversiteit binnen de wijken, bvb. door de huurtoeslag of het huurkoop-systeem.

 • Een Stad die haar BURGERS BEDIENT, met een administratie die meer diensten verleent op uitgebreide openingsuren, vooral in de verbindingsbureaus.

 

Voor elke wijk stel ik een absolute prioriteit voor:

 

 • In de Europese wijk wordt het dringend het gebruik van de gebouwen te diversifiëren: neen aan een kantoorwijk, ja voor nieuwe woningen voor de Brusselaars.

 • In het hart van de Vijfhoek, taksen en administratieve stappen verbonden aan de Stad Brussel moeten geen hindernissen kunnen zijn voor ondernemingen, dit om een commerciële diversiteit aan te moedigen, verbonden aan een urbanistische herschikking en een softere mobiliteit.

 • Te Laken wil ik een betere onderhouding van de openbare ruimte en de gementelike eigendommen, en woningen.

 • Het bucolisch karakter van Haren moet ook beschermed worden, zelfs verbeteren we de mobiliteit.

 • Op de Louizalaan heeft de Stad de verantwoordelijkeheid om een urbanistisch beleid te voeren die zijn majestueuze karakter beschermt.

 • Neder-Over-Heembeek verdient ook interesse: beschikbare infrastructuren voor het onthaal van kleine kinderen en onderwijs moeten aangemoedigd zijn.

Als u ook denkt, zoals ik, dat Brussel verdient dat we met Haar bezig houden, vertrouwt u mij en stemt u op mij op de 14de oktober. Nog niet overtuigd? U kunt mij altijd op Facebook of Twitter bereiken.

Florent BAUDEWYNS

Lettre aux Bruxellois…

Voor de Nederlandstalige versie, klikt u hier…

Vous pouvez également télécharger cette lettre au format PDF.


Florent BAUDEWYNS

38ème sur la liste n°2 

 

Chères Bruxelloises, chers Bruxellois,

Quand je suis arrivé dans notre belle capitale pour mes études, Bruxelles m’a tout de suite adopté. Après avoir suivi un bachelor à l’ULB, je me suis tourné vers la VUB afin d’obtenir mon diplôme de master en sciences politiques. Actif au sein de la Fédération des Etudiants Libéraux durant plusieurs années, notamment comme délégué aux Relations Internationales, j’ai également choisi de voler de mes propres ailes en travaillant comme steward pour une compagnie aérienne belge. Vous trouverez ci-dessous quelques priorités que je défends pour notre Ville et une priorité plus spécifique à chaque quartier. Si vous me faites confiance le 14 octobre, je m’engage pour plus de sécurité et de propreté, une meilleure mobilité, une politique du logement plus juste et une Ville au service de ses citoyens.

Concrètement, mes 5 engagements pour la Ville de Bruxelles sont :

 • Plus de SECURITE, par une présence renforcée de la Police.

 • Plus de PROPRETE, grâce à un plan de rénovation urbanistique ambitieux et une poursuite systématique des auteurs de petits incivilités telles que tags ou dépôts clandestins.

 • Une meilleure MOBILITE, par l’introduction d’une carte riverain valable sur l’ensemble du territoire de la Ville et une meilleure desserte par les transports en commun dans les quartiers périphériques.

 • Une politique du LOGEMENT juste et responsable, visant la mixité sociale au sein des quartiers par le recours à l’allocation-loyer et la location-achat.

 • une Ville au SERVICE de ses CITOYENS, avec une administration offrant des horaires et services plus étendus, en particulier dans ses antennes de quartier.

Pour chacun de vos quartiers, je propose une priorité absolue :

 • Dans le quartier européen, il est urgent de diversifier l’affectation des bâtiments : stop au quartier-bureau, oui au réaménagement de logements pour les Bruxellois.

 • Au coeur du Pentagone, les taxes ou démarches administratives liées à la Ville ne doivent plus être tant d’entraves à la liberté d’entreprendre afin d’encourager une diversité commerciale, liée à un redéploiement urbanistique prenant en compte une mobilité douce autour de la Grand-place.

 • A Laeken, un meilleur entretien des espaces publics et propriétés communales, y compris des logements sociaux, doit rendre au quartier son lustre d’antan.

 • Nous devons préserver le caractère bucolique de Haren, tout y améliorant la mobilité.

 • Pour l’avenue Louise, la Ville doit y mener une politique urbanistique afin d’en protéger le caractère majestueux.

 • Neder-Over-Heembeek mérite que l’on repense les infrastructures disponibles : il faut encourager la création de places pour l’accueil de la petite enfance et l’enseignement.

Si vous pensez comme moi que Bruxelles mérite qu’on s’en occupe, faites-moi confiance et votez pour moi le 14 octobre. Pas encore convaincus ? Venez débattre avec moi sur Facebook ou Twitter.

Florent BAUDEWYNS